Test da skis e fuffergnadi da cuorsa liunga dils 05/06.01.2008 ein detg giu

Quellas occurenzas han muort munconza da neiv stuiu vegnir detg giu.