Concediu credit per la cumpra dallas localitads dalla stizun Volg

A caschun dalla radunonza communala dils 15 da matg 2008 ei vegniu concediu in credit da frs. 110'000.-- per la cumpra dallas localitads dalla stizun Volg. SUSTENI ERA VUS NOSSA STIZUN CUN VOSSA CUMPRA EL VOLG!